O Pomocy Społecznej

Zasiłek stały

Przysługuje:

Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, kwota 701 zł.

Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie kwota 528 zł na osobę

Wysokość:

W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; jednak nie więcej niż 645 zł miesięcznie.

W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie; oraz nie wyższy niż 645 zł. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Zasiłek okresowy

Przysługuje:

Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej nie więcej niż 701 zł.

Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny nie więcej niż 528 zł na osobę.

Wysokość:

W przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny: 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej mając na względzie daną sytuację.

Zasiłek celowy

Przysługuje:

Na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej – może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży .

Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej nie więcej niż 701 zł.

Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny niż 528 zł na osobę.

Specjalny zasiłek celowy

Może być przyznany szczególnie uzasadnionych przypadkach: osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Nie podlegający zwrotowi w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Wysokość zasiłku celowego lub specjalnego zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Pomoc realizowana w ramach w ramach ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie posiłku lub zasiłku celowego na zakup żywności. Celem Programu jest, zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza starszych chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Usługi Opiekuńcze

Przysługuje:

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Odpłatność:

osoba samotna – 701 zł
do 100% – bezpłatnie
Cena w zł
100% – 150%701-1051,50 40,00%8
150% – 200%1051,50-140250,00%10
200% – 300%1402-210360,00%12
300% – 400%2103-280480,00%16
ponad 400%
100,00%20
osoba w rodzinie – 528 złCena w zł
do 100% – bezpłatnie
100% – 150%528-79250,00%10
150% – 200 %792-105670,00%14
200% – 300%1056-158480,00%16
300% – 400%1584-211290,00%18
ponad 400%
100,00%20koszt 1 godz. – 20 zł