PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE NA TERENIE POWIATU ŚWIDNICKIEGO

SPECJALISTYCZNE OŚRODKI WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE DOLNEGO ŚLĄSKA