STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje o możliwości ubiegania się o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów pochodzących z rodzin uboższych. Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.Kto może otrzymać?


Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:


– Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
– Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
– Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.Stypendium szkolne może otrzymać:

uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2019, poz. 1507 późń. zm.). Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Żarów.


Stypendium nie przysługuje:


– uczniowi klasy zerowej,
– uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Żarów
– uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotości kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:


1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,


2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych pomocnych przy realizacji ścieżek edukacyjnych wskazanych we wniosku o przyznanie stypendium, a także na zakup:
a) zeszytów, przyborów szkolnych,
b) plecaka szkolnego – tornistra,
c) mundurka szkolnego,
d) stroju sportowego na zajęciach wychowania fizycznego,
e) kalkulatora,
f) innego rodzaju pomocy edukacyjnych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie.Warunki ubiegania się o stypendium szkolne


Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:

– złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,

– dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń, oświadczeń:


• zaświadczenia o dochodach netto uzyskiwanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (za sierpień danego roku kalendarzowego) bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
• w przypadku gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przekłada się zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej,
• osoby posiadające gospodarstwo rolne zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych obecnie przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308zł, /kwota zmienna ogłaszana przez GUS/
• w przypadku pobierania renty, renty rodzinnej, emerytury – decyzję ZUS i odcinek z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
• postanowienie sądu w przypadku pobierania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych oraz gdy opieka rodzicielska została ustanowiona sądownie,
• osoby posiadające świadczenia bądź status osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy, zaświadczenie o wysokości otrzymanego zasiłku (netto) lub zaświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej,
• oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
• w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.


Realizacja świadczenia:


1.  Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.


2.  Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna i potwierdzających celowość wydatków. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.


3. Stypendia szkolne będą wypłacane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie wskazanym w decyzji lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie po okazaniu decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie oraz dowodu potwierdzającego tożsamość osoby.

4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ przyznający o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przypominamy !!!, że zbliża się termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021. Wnioski przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, (pokój nr 3, parter) w dniach od 01 do 15 września 2020 roku, wgodzinach pracy Ośrodka, tj. /poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 7:30 do 15:30, wtorki od 8:00 do 16:00/

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.  poz.1481), termin 15 września jest terminem ostatecznym.


Wszelki informacje dotyczące przyznania świadczenia udzielane są w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie,

ul. Armii Krajowej 54

tel. 74 8580 745

Osoba odpowiedzialna za realizację zadania

Monika Perlak