Z tytułu urodzenia dziecka

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł (netto).

Termin złożenia wniosku o ustalenie prawa do w/w świadczenia:
– 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
– w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną , opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:
– zaświadczenie lekarza potwierdzające, że kobita pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu wystawione przez lekarza lub położną, (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko)
– ponadto dokumenty umożliwiające ustalenie dochodu rodziny (niezbędne dokumenty wymienione są powyżej przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny).