Zasiłek rodzinny

1. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny:
– w przypadku rodzin, gdzie występuje niepełnosprawność dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności
– prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji
– prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach lub ugoda zawarta przed mediatorem sądowym z nadaną przez sąd klauzulą wykonalności
– prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka
– w przypadku braku ustalonego ojcostwa dziecka lub uznaniu ojcostwa dziecka – zupełny odpis akt urodzenia dziecka -oryginał dokumentu;
– oświadczenie rodzica, że dziecko będzie kontynuowało naukę w danym roku szkolnym – dotyczy dzieci po 18 roku życia- w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
– oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanych lub świadczonych alimentów (przekazy pocztowe, wyciągi bankowe);
– w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości i formie opłaconego podatku;
– oświadczenie obejmujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym m. in. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, alimenty na dzieci, stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie, a także inne stypendia przyznane uczniom lub studentom, (oświadczenie dołączone do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego);
– w przypadku osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjne – zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji lub kwocie alimentów wyegzekwowanych za rok poprzedzający okres zasiłkowy,
– w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość dochodu utraconego, (tj. świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, PIT-11)
– w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzedzającym okres zasiłkowy – stan na 31 grudnia danego roku;
– w przypadku podjęcia zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za drugi miesiąc pracy
– karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w RP, zaświadczenie o przebywaniu na terytorium RP przez okres zasiłkowy;

W przypadku:
– zmiany dowodu osobistego prosimy o poinformowanie pracowników świadczeń rodzinnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju numer 1;
– zmiany stanu cywilnego lub nazwiska – oświadczenie oraz dokument potwierdzający w/w zmianę np. akt małżeństwa, decyzja właściwego organu – oryginał (dokumenty do wglądu dla pracownika);
– zmiany miejsca zamieszkania – oświadczenie;

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa za granicą niezbędne jest dostarczenie umowy o pracę z zagranicznym pracodawcą oraz tłumaczenia tej umowy przez tłumacza przysięgłego (najistotniejsze rzeczy, tzn. z kim zawarta jest umowa, kiedy i na jaki okres, miejsce zatrudnienia, nazwa i adres pracodawcy). W przypadku, gdy drugi rodzic przebywający wraz z dzieckiem w Polsce jest zatrudniony – należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia.

W przypadku ubiegania się o dodatki do świadczeń rodzinnych wymagane są następujące dodatkowe dokumenty:

– na dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
– zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (od dzień -miesiąc-rok do dzień -miesiąc-rok) oraz okresie udzielenia urlopu wychowawczego;
na dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
– akt zgonu drugiego z rodziców dziecka
– w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany – zupełny akt urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją
– wyrok potwierdzający, że powództwo o alimenty zostało oddalone
– wyrok, którym sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
na dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
– w przypadku dzieci do ukończenia 16.roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
– w przypadku dzieci które ukończyły 16.rok życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz oświadczenie potwierdzające kontynuację nauki w roku szkolnym/akademickim .
na dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
-oświadczenie rodzica potwierdzające fakt kontynuacji nauki w szkole (powyżej szkoły ponadpodstawowej)
na dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):
– oświadczenie rodzica, potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,
– zaświadczenie o zameldowaniu dziecka, w miejscu w którym znajduje się szkoła,
na dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):
– oświadczenie rodzica potwierdzające, że dziecko w danym roku szkolnym uczy się w innej miejscowości,

Jednocześnie informujemy, że podmiot realizujący świadczenia ma prawo wymagać dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności sprawy mających wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Szczegółowe informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, pok. nr 1 (Świadczenia rodzinne):

– w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 do 15:30,
– we wtorki od 8:00 do 16:00

lub pod numer telefonu 74 306 70 12