Akty prawne

Uchwała Nr LI/410/2023
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 lutego 2023r.
w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała Nr LIV/434/2023
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 maja 2023r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Uchwała Nr LI/408/2023
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 lutego 2023r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „ Teleopieka dla Osób Starszych w Gminie Żarów na lata 2023 – 2025”

Uchwała Nr LXII/478/2023
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 listopada 2023r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w Gminie Żarów w zakresie dożywiania uczniów, dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych w ramach wieloletniego programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028

Uchwała Nr LXII/479/2023
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 listopada 2023r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028

Uchwała Nr LXII/480/2023
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 listopada 2023r.
w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach ustanowienia wieloletniego programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028

Uchwała Nr XLVI/367/2022
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 3 listopada 2022r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Uchwała Nr LXII/477/2023
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 listopada 2023r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarów na lata 2024 – 2026

Uchwała Nr XXXIX/311/2022
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 marca 2022r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2024 – 2026

Uchwała Nr LXV/500/2024
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 stycznia 2024r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Żarów na lata 2024-2025