Dobry start

Świadczenie przysługuje jednorazowo w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców (w przypadku opieki naprzemiennej w kwocie 150,00 zł).

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci od klasy pierwszej szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski można składać elektronicznie od 1 lipca każdego roku do 30 listopada każdego roku drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia każdego roku do 30 listopada każdego roku wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w OPS Żarów.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 listopada zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o świadczenie „Doby start”:

– w przypadku opieki naprzemiennej – prawomocny wyrok sądu ustalający opiekę naprzemienną;

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie w dziale świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w pokoju nr 1:

– w poniedziałki, środy, czwartki i piątki godz. od 7.30 do 15.30,

– we wtorki w godz. od 8.00 do 16.00

lub telefonicznie pod numerem telefonu (74) 306 70 12.