Stypendium szkolne

Warunki przyznawania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz występowania w rodzinie okoliczności : bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego.

Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej

Do stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1. zamieszkują na terenie gminy Żarów,
2. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole,
3. dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 600 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

  1. Koszty uzyskania przychodu,
  2. Wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
  4. Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym nie przysługuje:
1. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,
2. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,
3. studentom szkół wyższych i licencjackich.

Forma stypendium szkolnego

W zależności od potrzeb uczniów stypendium szkolne udziela się w następujących formach:
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych, wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.
• w formie świadczenia pieniężnego w wyjątkowych wypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium socjalnego w roku szkolnym 2022/2023 wynosi od 99,20 zł do 248 zł miesięcznie. Przyznana kwota musi bowiem stanowić od 80 do 200 proc. z 124 zł.

Jest to wartość określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2018.1497).

Stypendium z reguły jest przyznawane na co najmniej jeden miesiąc, a maksymalnie na 10 miesięcy (tyle, ile trwa dany rok szkolny z wyłączeniem wakacji)

O wysokości, okresie, na który stypendium jest udzielone, oraz terminach wypłaty decyduje organ przyznający stypendium w rozstrzygnięciu (sentencji) decyzji.

Przykładowy katalog wydatków podlegających refundacji

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach przyznanego stypendium możemy dokonać zakupu tylko i wyłącznie określonych produktów (kwalifikowanych), do refundacji wydatków do stypendium szkolnego.

1. zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania ucznia, słowniki, atlasy, encyklopedie
2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
3. tornister (plecak szkolny),
4. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego (dresy, spodenki, koszulka, getry, skarpety), mundurek, strój galowy ( biała koszula, spódnica lub spodnie ale już nie strój komunijny czy studniówkowy)5. obuwie sportowe – 2 pary na semestr
6. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową),
7. przybory i materiały do nauki zawodu,
8. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, kredki, ołówki, pędzle, farby, bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
9. drukarka, papier, tusz do drukarki,
10. pokrycie kosztu abonamentu internetowego w miesiącach wrzesień – czerwiec,
11. komputer (PC, laptop, netbook, tablet), oprogramowanie systemowe, nośniki danych
12. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry,
13. sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu,
14. basen (strój kąpielowy, klapki, okulary pływackie, czepek, rachunki),
15. koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych,
16. koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
17. koszty dojazdu do szkół poza miejscem zamieszkiwania,
18. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru,
19. koszty zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).
20. Koszt zakupu biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko ale już nie regały, szafy .
Refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów wystawionych na wnioskodawcę:
• imiennych rachunków,
• dowodów wpłaty,
• wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
• W przypadku biletów na dojazdy do szkoły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – kserokopia
• W przypadku uczestnictwa w zajęciach dodatkowych, klubach, szkołach tańca- zaświadczenie, umowa potwierdzająca uczestnictwo oraz koszty poniesionych opłat.

  • Opłacenie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenie uczniów, wyżywienie w szkole.
    Każdy rachunek, faktura powinny być opisane w taki sposób, aby z opisu wynikało na jakie dziecko poniesiono wydatki.

Nie można finansować zakupu:

– obuwia i odzieży codziennego użytku (kurtki, kurtki sportowe, swetry, czapki, sandały, buty, bielizna osobista),

– strojów odświętnych,

– regałów na książki, szaf itp.

– wyżywienia w szkole i internacie,

– produktów na raty.

Zakup codziennej odzieży lub obuwia umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły leży w kompetencji ośrodka pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego (stanowisko Ministerstwa Edukacji i Nauki – odzież i obuwie mogą stanowić pomoc jedynie, jeżeli wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia).

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny uczniom uprawnionym do ubiegania się o stypendium szkolne, składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego

słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.