Statut

UCHWAŁA NR VI/27/2011
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie.

 1. Postanowienia ogólne:
  1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, zwany dalej „ Ośrodkiem”, jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej,
  2) siedzibą Ośrodka jest miasto Żarów, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, a terenem działania obszar gminy Żarów,
  3) Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy w stosunku do osób w nim zatrudnionych.
 2. Ośrodek jest organizatorem, koordynatorem i wykonawcą zadań z zakresu pomocy społecznej i działa w oparciu o przepisy:
  1) uchwały nr IX/53/90 Miejsko-Gminnej Rady Narodowej w Żarowie z dnia 12 marca 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie,
  2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.),
  3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, z późn.zm.),
  4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
  5) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473, z późn. zm.),
  6) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
  7) innych ustaw oraz w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.
 3. Zadania, o których mowa w ust. 3 realizuje się poprzez pomoc środowiskową oraz prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.
 4. Do zadań Ośrodka należy realizacja zadań własnych gminy Żarów i zadań zleconych gminie przez administrację rządową, w szczególności:
  1) wspieranie osób i rodzin przeżywających trudności oraz motywowanie do uruchamiania własnych zasobów i możliwości pozwalających na rozwiązywanie trudnych sytuacji życiowych w jakich się znalazły, przy ich aktywnym współdziałaniu,
  2) organizowanie działań profilaktycznych skierowanych do osób i rodzin zagrożonych dysfunkcją,
  3) inicjowanie w środowisku lokalnym pomocy ze strony grup, organizacji społecznych i instytucji w celu integracji, reintegracji osób i rodzin szczególnego ryzyka,
  4) świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych: znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, emerytów, inwalidów, osób samotnych oraz osób w rodzinie, którym krewni z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie zapewnić opieki,
  5) realizowanie rządowych programów pomocy społecznej oraz gminnych programów (w tym
  dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej) jak też strategii z zakresu pomocy społecznej,
  6) tworzenie systemowych form współdziałania z różnymi partnerami zaangażowanymi w rozwiązywanie określonych problemów społecznych, budowanie partnerstw w przedmiotowym zakresie,
  7) przyznawanie i wypłacanie świadczeń finansowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz na podstawie odrębnych upoważnień.
 5. Zarządzanie i organizacja:
  1) Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, wykonując zadania w przedmiocie pomocy społecznej, uwzględnia kierunki działania określone przez Burmistrza Miasta Żarów, który między innymi: dokonuje oceny kierownika, wykonuje wobec niego czynności z zakresu prawa pracy,
  2) Funkcję kontrolną działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, z ramienia Rady Miejskiej w Żarowie, pełni Komisja Rewizyjna,
  3) Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka,
  4) Kierownik Ośrodka, a w razie jego nieobecności upoważniony pracownik, działa jednoosobowo na podstawie upoważnień udzielonych przez Burmistrza Miasta Żarów oraz Radę Miejską w Żarowie,
  5) Kierownik wykonuje wobec pracowników Ośrodka czynności wynikające ze stosunku pracy.
  § 2. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 6. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej stanowi plan dochodów i wydatków zwany „planem finansowym Ośrodka”.

  § 3. Ośrodek używa pieczątki podłużnej o brzmieniu „Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Armii Krajowej 54, 58 – 130 Żarów, tel. 85-80-745 NIP 884-10-62-475”.

  § 4. Tracą moc:
  1) uchwała Nr XL/253/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 8 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie,
  2) uchwała Nr X/51/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie,
  3) uchwała Nr XXX/152/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej,
  4) uchwała Nr XLI/193/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie,
  5) uchwała Nr XLVIII/230/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 09 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie.

  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

  § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

  Uzasadnienie
  Uchwałę podejmuje się na podstawie przepisów przytoczonych we wstępie, w związku z koniecznością dostosowania zapisów statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie do aktualnego zakresu działania Ośrodka.