Profilaktyka uzależnień

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie jest realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów.

Założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022 – 2025 obejmują przede wszystkim ograniczenie występowania negatywnych zjawisk, będących skutkiem nadużywania substancji psychoaktywnych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, wzrost społecznej świadomości dotyczącej tej tematyki oraz doskonalenie współpracy pomiędzy osobami i instytucjami. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii obejmuje działania edukacyjno – profilaktyczne służące realizacji zadań, które są nakierowane na zmiany postaw w społeczności lokalnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Działania realizowane w ramach programu obejmują:

1) Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

2) Działalność interwencyjną i wspierającą na terenie Gminy Żarów, w tym działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

3) Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkotykowe oraz uzależnienia behawioralne. a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

4) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień (obejmująca problematykę alkoholową, narkotykową i behawioralną) oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

5) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.