Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy;
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
4) świadczenie rodzicielskie;
5) świadczenie „Za życiem.

1. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny:
– w przypadku rodzin, gdzie występuje niepełnosprawność dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności
– prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji
– prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach lub ugoda zawarta przed mediatorem sądowym z nadaną przez sąd klauzulą wykonalności
– prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka
– w przypadku braku ustalonego ojcostwa dziecka lub uznaniu ojcostwa dziecka – zupełny odpis akt urodzenia dziecka -oryginał dokumentu;
– oświadczenie rodzica, że dziecko będzie kontynuowało naukę w danym roku szkolnym – dotyczy dzieci po 18 roku życia- w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
– oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanych lub świadczonych alimentów (przekazy pocztowe, wyciągi bankowe);
– w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości i formie opłaconego podatku;
– oświadczenie obejmujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym m. in. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, alimenty na dzieci, stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie, a także inne stypendia przyznane uczniom lub studentom, (oświadczenie dołączone do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego);
– w przypadku osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjne – zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji lub kwocie alimentów wyegzekwowanych za rok poprzedzający okres zasiłkowy,
– w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość dochodu utraconego, (tj. świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, PIT-11)
– w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzedzającym okres zasiłkowy – stan na 31 grudnia danego roku;
– w przypadku podjęcia zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za drugi miesiąc pracy
– karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w RP, zaświadczenie o przebywaniu na terytorium RP przez okres zasiłkowy;

W przypadku:
– zmiany dowodu osobistego prosimy o poinformowanie pracowników świadczeń rodzinnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju numer 1;
– zmiany stanu cywilnego lub nazwiska – oświadczenie oraz dokument potwierdzający w/w zmianę np. akt małżeństwa, decyzja właściwego organu – oryginał (dokumenty do wglądu dla pracownika);
– zmiany miejsca zamieszkania – oświadczenie;

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa za granicą niezbędne jest dostarczenie umowy o pracę z zagranicznym pracodawcą oraz tłumaczenia tej umowy przez tłumacza przysięgłego (najistotniejsze rzeczy, tzn. z kim zawarta jest umowa, kiedy i na jaki okres, miejsce zatrudnienia, nazwa i adres pracodawcy). W przypadku, gdy drugi rodzic przebywający wraz z dzieckiem w Polsce jest zatrudniony – należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia.

W przypadku ubiegania się o dodatki do świadczeń rodzinnych wymagane są następujące dodatkowe dokumenty:

– na dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
– zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (od dzień -miesiąc-rok do dzień -miesiąc-rok) oraz okresie udzielenia urlopu wychowawczego;
na dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
– akt zgonu drugiego z rodziców dziecka
– w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany – zupełny akt urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją
– wyrok potwierdzający, że powództwo o alimenty zostało oddalone
– wyrok, którym sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
na dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
– w przypadku dzieci do ukończenia 16.roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
– w przypadku dzieci które ukończyły 16.rok życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz oświadczenie potwierdzające kontynuację nauki w roku szkolnym/akademickim .
na dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
-oświadczenie rodzica potwierdzające fakt kontynuacji nauki w szkole (powyżej szkoły ponadpodstawowej)
na dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):
– oświadczenie rodzica, potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,
– zaświadczenie o zameldowaniu dziecka, w miejscu w którym znajduje się szkoła,
na dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):
– oświadczenie rodzica potwierdzające, że dziecko w danym roku szkolnym uczy się w innej miejscowości,

Jednocześnie informujemy, że podmiot realizujący świadczenia ma prawo wymagać dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności sprawy mających wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Szczegółowe informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, pok. nr 1 (Świadczenia rodzinne):

– w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30,

– we wtorki od 8:00 do 16:00

lub pod numer telefonu 74 306 70 12

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł (netto).

Termin złożenia wniosku o ustalenie prawa do w/w świadczenia:
– 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
– w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną , opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:
– zaświadczenie lekarza potwierdzające, że kobita pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu wystawione przez lekarza lub położną, (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko)
– ponadto dokumenty umożliwiające ustalenie dochodu rodziny (niezbędne dokumenty wymienione są powyżej przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny).

3. Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia;
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia;
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia.

Należy zaznaczyć, że świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w sytuacjach wskazanych w ustawie, czyli w przypadku:

 • skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • śmierci matki dziecka;
 • porzucenia dziecka przez matkę.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych reguluje także to, jak długo przysługuje świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje zatem przez okres:

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;

2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

1) co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób,
3) osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego,
5) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

4. Świadczenie „Za życiem”

Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł.

Świadczenie przysługuje:

– matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Wymagane dokumenty:

· wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

· zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej (wzór można pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia).

· zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego / zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Pracownik OPS w Żarowie może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów.