Stypendia

Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  • stypendium szkolne;
  • zasiłek szkolny.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno–wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.