Co jeśli pomyliłem się dokonując zgłoszenia o przemocy domowej?

Jeżeli okaże się, że w rodzinie nie dochodzi do przemocy to dobra wiadomość!

Instytucje i organy państwowe mają obowiązek sprawdzić, czy w danej rodzinie dochodzi do przemocy. Ważna jest Twoja postawa – niewiele osób ma tyle siły i odwagi, aby zareagować. Pamiętaj, że brak reakcji na usłyszane krzyki zza ściany, awantury, płacz dziecka może przyczynić się do tragedii.

Zgodnie z prawem ukarane mogą zostać wyłącznie osoby, które z premedytacją złożyły fałszywe zeznania bądź zawiadomienie, aby komuś dokuczyć lub kogoś prześladować.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej mówi, że osoby będące świadkami przemocy domowej tj. posiadające wiedzę na temat stosowania przemocy lub które widziały akt przemocy domowej powinny o tym zawiadomić Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej m.in. szkołę, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, zespół interdyscyplinarny działający w każdej gminie. Ponadto powołując się na art. 304 kpk § 1. „Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przestępstwem ściganym z urzędu jest m.in. znęcanie się psychiczne i fizyczne nad osobą najbliższą.

Inaczej sytuacja wygląda jeśli osoba w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięła informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu m.in. znęcania się psychicznego lub fizycznego nad osobą najbliższą. Wówczas ciąży na niej obowiązek zawiadomienia organów ścigania.

Należny pamiętać, że są sytuacje w którym bezwzględnie każdy ma obowiązek zawiadomić organy ścigania. Kodeks karny przewiduje kary za niezawiadomienie o czynie zabronionym. Zgodnie z art. 240 kk kto mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego (w kontekście przemocy domowej jest nim m.in. spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156kk), dopuszczenia się gwałtu (art. 197 § 3-5), seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby (art. 198 kk), obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnością seksualnym(art. 200 kk)) nie zawiadamia niezwłocznie Policji lub prokuratury podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.