Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, o zasadach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych:

I. Administrator danych osobowych:
Gmina Żarów, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58 – 130 Żarów.
II. Inspektor Ochrony Danych:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: bezp.info@gmail.com.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie na podstawie obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz obowiązującej przez administratora kategorii archiwalnej.
VII. Prawa:
Osobie pozostawiającej swoje dane przysługuje:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
3. ograniczenia przetwarzania danych
4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania
Podanie danych jest wymogiem prawnym wynikającym z ustaw wymienionych w pkt. III.