Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec osób ubiegających się o świadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie informujmy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie,
ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com.
3. Do zakresu działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie należy wykonywanie zadań publicznych, niezastrzeżonych ustawami na rzecz nadrzędnych organów samorządowych oraz organów administracji rządowej.
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie,
a w szczególności z ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508).
5. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę, której dane są przetwarzane.
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. inne podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m. in. ZUS, PFRON, jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora.
8. Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 149 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma prawo:
• na podstawie art. 15 RODO – dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą,
• na podstawie art. 16 RODO – sprostowania danych osobowych,
• na podstawie art. 18 RODO – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
• na podstawie art. 20 RODO – przenoszenia danych osobowych,
• na podstawie art. 21 RODO – sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Nie przysługuje Państwu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.
1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)
lub organizacji międzynarodowej.
2. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
3. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.