Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny na terenie Gminy Żarów udziela pomocy osobom z problemami alkoholowymi i członkom ich rodzin, a także osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Oferta punktu adresowana jest także do osób używających/ uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin. Ponadto udzielane są informacje i konsultacje w zakresie uzależnień behawioralnych.

Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego obejmują:

– motywowanie osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin od podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnień, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z grup samopomocowych,

– motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie oraz osób nadużywających narkotyków, do zmiany zachowania,

– udzielanie wsparcia osobom po zakończonym procesie terapii uzależnień,

– rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie informacji o możliwościach powstrzymania przemocy, stosownego wsparcia i pomocy,

– inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

– psychoedukację,

– gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy.

Ważne! W punkcie konsultacyjnym nie jest prowadzona psychoterapia osób uzależnionych, która jest zbiorem świadczeń zdrowotnych, a te realizowane są wyłącznie przez podmioty realizujące działalność leczniczą.

W ramach działalności punktu konsultacyjnego realizowane jest poradnictwo specjalistyczne, świadczone przez psychologa, terapeutę uzależnień, radcę prawnego, specjalistę przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistę pracy socjalnej (trenera treningu zastępowania agresji).

Szczegółowe informacje dot. punktu konsultacyjnego można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) oraz pod numerem tel. 74 306 70 17.