ŚWIADCZENIA

Na stronie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zamieszczono wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022. Dokumenty są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że nowe wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus można składać już od 1 lutego, jeśli zamierzamy to zrobić drogą elektroniczną (za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i emp@tia) i od 1 kwietnia tradycyjnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Świadczenie „Dobry start”

Świadczenie przysługuje jednorazowo w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców ( w przypadku opieki naprzemiennej w kwocie 150,00 zł).

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci od klasy pierwszej szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski można składać elektronicznie od 1 lipca każdego roku do 30 listopada każdego roku drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia każdego roku do 30 listopada każdego roku wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w OPS Żarów.


Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 listopada zostanie on pozostawiony bez rozpatrzenia.

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o świadczenie „Doby start”:

– w przypadku opieki naprzemiennej – prawomocny wyrok sądu ustalający opiekę naprzemienną;

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie w dziale świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w pokoju nr 1:

– w poniedziałki, środy, czwartki i piątki godz. od 7.30 do 15.30,

– we wtorki w godz. od 8.00 do 16.00

lub telefonicznie pod numerem telefonu (74) 306 70 12.

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

– osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 1. do ukończenia 18 roku życia, albo;
 2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona:

 1. przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo;
 2. przebywa w pieczy zastępczej;
 3. zawarła związek małżeński.

O świadczenia alimentacyjne mogą ubiegać się nie tylko rodzice samotnie wychowujący dzieci, ale również ci, którzy zawarli związek małżeński lub żyją w konkubinacie. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł a ich wysokość nie może przekroczyć wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł na osobę uprawnioną.

Zmiana w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o fundusz alimentacyjny:

 1. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 2. zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.);
 3. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – stan na 31 grudnia danego roku;
 4. zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
 5. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 6. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 7. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 8. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 9. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  2. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 10. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
 11. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 12. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 13. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;
 14. zezwolenie w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 15. inne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Pracownik OPS w Żarowie może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów.

Wszelkie informacje można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, /pok. nr 1, parter/:

– w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7:30 do 15:30;

– wtorki w godz. od 8:00 do 16:00;

lub telefonicznie, pod nr tel. 0 74 306 70 12.

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy;
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

4) świadczenie rodzicielskie;

4) świadczenie „Za życiem.

1. Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny:
– w przypadku rodzin, gdzie występuje niepełnosprawność dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności
– prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji
– prawomocny wyrok o zasądzonych alimentach lub ugoda zawarta przed mediatorem sądowym z nadaną przez sąd klauzulą wykonalności
– prawomocny wyrok sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka lub ustanowieniu opiekuna prawnego dla dziecka

– w przypadku braku ustalonego ojcostwa dziecka lub uznaniu ojcostwa dziecka – zupełny odpis akt urodzenia dziecka -oryginał dokumentu;
– oświadczenie rodzica, że dziecko będzie kontynuowało naukę w danym roku szkolnym – dotyczy dzieci po 18 roku życia- w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
– oryginały i kserokopie dokumentów potwierdzających wysokość otrzymywanych lub świadczonych alimentów (przekazy pocztowe, wyciągi bankowe);
– w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości i formie opłaconego podatku;
– oświadczenie obejmujące dochody w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym m. in. dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, alimenty na dzieci, stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, o szkolnictwie, a także inne stypendia przyznane uczniom lub studentom, (oświadczenie dołączone do wniosku o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego);
– w przypadku osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjne – zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji lub kwocie alimentów wyegzekwowanych za rok poprzedzający okres zasiłkowy,
– w przypadku utraty dochodu – dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość dochodu utraconego, (tj. świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, PIT-11)
– w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzedzającym okres zasiłkowy – stan na 31 grudnia danego roku;

– w przypadku podjęcia zatrudnienia zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za drugi miesiąc pracy
– karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w RP, zaświadczenie o przebywaniu na terytorium RP przez okres zasiłkowy;

W przypadku:
– zmiany dowodu osobistego prosimy o poinformowanie pracowników świadczeń rodzinnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w pokoju numer 1;

– zmiany stanu cywilnego lub nazwiska – oświadczenie oraz dokument potwierdzający w/w zmianę np. akt małżeństwa, decyzja właściwego organu – oryginał (dokumenty do wglądu dla pracownika);
– zmiany miejsca zamieszkania – oświadczenie;

W przypadku, gdy członek rodziny przebywa za granicą niezbędne jest dostarczenie umowy o pracę z zagranicznym pracodawcą oraz tłumaczenia tej umowy przez tłumacza przysięgłego (najistotniejsze rzeczy, tzn. z kim zawarta jest umowa, kiedy i na jaki okres, miejsce zatrudnienia, nazwa i adres pracodawcy). W przypadku, gdy drugi rodzic przebywający wraz z dzieckiem w Polsce jest zatrudniony – należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia.

W przypadku ubiegania się o dodatki do świadczeń rodzinnych wymagane są następujące dodatkowe dokumenty:

– na dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
– zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia (od dzień -miesiąc-rok do dzień -miesiąc-rok) oraz okresie udzielenia urlopu wychowawczego;
na dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
– akt zgonu drugiego z rodziców dziecka
– w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany – zupełny akt urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją
– wyrok potwierdzający, że powództwo o alimenty zostało oddalone
– wyrok, którym sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
na dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
– w przypadku dzieci do ukończenia 16.roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
– w przypadku dzieci które ukończyły 16.rok życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz oświadczenie potwierdzające kontynuację nauki w roku szkolnym/akademickim .
na dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
-oświadczenie rodzica potwierdzające fakt kontynuacji nauki w szkole (powyżej szkoły ponadpodstawowej)
na dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):
– oświadczenie rodzica, potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,

– zaświadczenie o zameldowaniu dziecka, w miejscu w którym znajduje się szkoła,
na dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie dodatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły):
– oświadczenie rodzica potwierdzające, że dziecko w danym roku szkolnym uczy się w innej miejscowości,

Jednocześnie informujemy, że podmiot realizujący świadczenia ma prawo wymagać dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia okoliczności sprawy mających wpływ na ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Szczegółowe informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, pok. nr 1 (Świadczenia rodzinne):

– w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 do 15:30,

– we wtorki od 8:00 do 16:00

lub pod numer telefonu 74 306 70 12

2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł (netto).

Termin złożenia wniosku o ustalenie prawa do w/w świadczenia:
– 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
– w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną , opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:
– zaświadczenie lekarza potwierdzające, że kobita pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu wystawione przez lekarza lub położną, (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko)
– ponadto dokumenty umożliwiające ustalenie dochodu rodziny (niezbędne dokumenty wymienione są powyżej przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny).

3. Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 • matce albo ojcu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia;
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia;
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do ukończenia 10 roku życia.

Należy zaznaczyć, że świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w sytuacjach wskazanych w ustawie, czyli w przypadku:

 • skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • śmierci matki dziecka;
 • porzucenia dziecka przez matkę.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych reguluje także to, jak długo przysługuje świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie przysługuje zatem przez okres:

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

1) w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;

2) jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

1) co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;

2) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku osób,

3) osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;

4) w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego,

5) osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

4. Świadczenie „Za życiem”

Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł.

Świadczenie przysługuje:

– matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

Wymagane dokumenty:

· wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,

· zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej (wzór można pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia).

· zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką

Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego / zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

Pracownik OPS w Żarowie może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów.

Świadczenie wychowawcze (500+)

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje:

-matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na trzymaniu matki albo ojca,
-opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
-opiekunowi prawnemu dziecka,
-dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje :

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom:
  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
   – na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 
   – w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
   – jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

– z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie od 2021 r. na okres od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja roku następnego.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego (art. 5 ust.2a ustawy).

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o świadczenie wychowawcze:

– w przypadku opieki naprzemiennej – prawomocny wyrok sądu ustalający opiekę naprzemienną;

– w przypadku, gdy jeden z rodziców jest zatrudniony za granicą lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie innego państwa – umowa o pracę z zagranicy bądź potwierdzenie założenia działalności gospodarczej za granicą wraz z tłumaczeniem tych dokumentów przez tłumacza przysięgłego ( w przypadku umowy o pracę najważniejsze informacje: kiedy została zawarta umowa, z kim, na jaki okres, miejsce zatrudnienia, nazwa i adres pracodawcy); w przypadku, gdy drugi rodzic jest zatrudniony na terytorium Polski – zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia.

Pracownik OPS w Żarowie może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów.

Można to zrobić przez internet, za pośrednictwem poczty lub w w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Najbliższy termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze:

– drogą elektroniczną: od 01 luty 2021 r.,

– drogą papierową: od dnia 01 kwietnia 2021 r.

Wnioski od 2021 r. należy składać co roku w miejscu zamieszkania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie w dziale świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w pokoju nr 1:

– w poniedziałki, środy, czwartki i piątki godz. od 7.30 do 15.30,

– we wtorki w godz. od 8.00 do 16.00

lub telefonicznie pod numerem telefonu (74) 306 70 12.

Świadczenia opiekuńcze

1.Zasiłek pielęgnacyjny:

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek ten przysługuje:
• niepełnosprawnemu dziecku,
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek ten przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie:
• umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
• uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
• jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do w/w świadczenia:
– kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,


2. Specjalny zasiłek opiekuńczy:

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 oraz z 2016 r. poz. 406 i 1271 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód następujących członków rodziny:

• w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej opieki,
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

• w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) małżonka osoby wymagającej opieki,
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia
– z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości620,00 zł miesięcznie. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
• Osoba sprawująca opiekę:
– ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.
– podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
– ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
– legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• Osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
• Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.
• Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do:
– dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
– specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– lub świadczenia pielęgnacyjnego.
• Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do:
– dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
– specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– lub świadczenia pielęgnacyjnego.
• Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do w/w świadczenia:
– kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
– kserokopia świadectwa pracy potwierdzającego rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
– PIT-11 za rok, którego dotyczą dochody lub zaświadczenie o wysokości składki zdrowotnej również za rok, z którego brane są pod uwagę dochody.

3. Świadczenie pielęgnacyjne:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
a) matce albo ojcu,
b) opiekunowi faktycznemu dziecka,
c) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
d) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom, o których mowa w pp. „d)”, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
• rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• nie ma osób, o których mowa w pp. „b)” i „c)” lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
• nie później niż do ukończenia 18. roku życia
• lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne aktualnie przysługuje w wysokości 1.830,00 zł miesięcznie i podlega corocznej waloryzacji. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
• Osoba sprawująca opiekę:
– ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
– ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
• Osoba wymagająca opieki:
– pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
– została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej , rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.
• Na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury.
• Członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do:
– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
– specjalnego zasiłku opiekuńczego,
– lub świadczenia pielęgnacyjnego.
• Na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do:
– dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
– specjalnego zasiłku opiekuńczego
– lub świadczenia pielęgnacyjnego.
• Na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Pracownik OPS w Żarowie może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały dokumentów.

Wszelkie informacje można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, /pok. nr 1, parter/:

– w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7:30 do 15:30;

– wtorki w godz. od 8:00 do 16:00;

lub telefonicznie pod numerem telefonu (74) 306 70 12.