AKTUALNOŚCI

DIAGNOZA LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH

Gminne programy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii stanowią podstawowe dokumenty określające lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień, ochrony przed przemocą oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania substancji psychoaktywnych. W celu określenia zadań do realizacji w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, sporządzona zostanie Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w Gminie Żarów. Badanie ankietowe zostanie przeprowadzone wśród uczniów, dorosłych mieszkańców gminy oraz sprzedawców napojów alkoholowych. W związku z powyższym zachęcamy dorosłych mieszkańców Gminy Żarów do udziału w badaniu i wypełnieniu anonimowej ankiety, dostępnej pod linkiem:

https://www.interankiety.pl/i/AvXm81aM

BEZPŁATNA INFOLINIA DLA PEŁNOLETNICH KOBIET W TRUDNYM ŻYCIOWYM MOMENCIE.

Już 24 września wystartuje bezpłatna infolinia dla pełnoletnich kobiet, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą. Psycholodzy posiadający wieloletnie doświadczenie będą pełnili dyżury w poniedziałki (17.00 – 21.00) oraz w czwartki (10.00 – 14.00) pod bezpłatnym numerem telefonu 800 909 444.Projekt stworzono z myślą o tych kobietach, które znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują rozmowy ze specjalistą, uzyskania wsparcia, czy pomocy w znalezieniu korzystnych rozwiązań dla bieżących problemów i trudności rodzinnych, zawodowych i osobistych.Eksperci dyżurujący na infolinii to psycholodzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy oferują wsparcie w zakresie psychologicznym, terapeutycznym, rozwojowym m.in. w przypadku przeżywania silnego stresu, trudności wychowawczych, problemu radzenia sobie z trudnymi emocjami, czy doświadczania przemocy psychicznej i fizycznej.

Kampania lokalna

„Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję”

– pogadanki profilaktyczno – edukacyjne z rodzicami.

Kampania lokalna „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję” realizowana jest w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Doświadczenia w pracy z rodzicami pokazują, że obawiają się oni rozmawiać z dziećmi na temat przemocy, a zwłaszcza wykorzystywania seksualnego. Nie chcą przestraszyć, ani zdenerwować dzieci i wydaje im się, że jest za wcześnie na poruszanie takich zagadnień. Ponadto rodzicom niejednokrotnie brakuje przygotowania i umiejętności do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem na temat cielesności i możliwych zagrożeń. Stąd narodził się pomysł, aby w ramach kampanii lokalnej pn. „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję” spotkać się z rodzicami i zachęcić ich do rozmowy z dziećmi na tematy dotyczące unikania zagrożeń związanych z przemocą, w tym również z wykorzystaniem seksualnym.

We współpracy z dyrektorami oddziałów przedszkolnych tj. Panią Elżbieta Wierzyk, Panią Krystyną Wardach oraz Panią Barbarą Nowak we wrześniu 2020 r. odbyły się pogadanki profilaktyczno – edukacyjne z rodzicami. Podczas spotkań zaprezentowano film edukacyjny „GADKI z psem” (źródło: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), a także omówiono zagadnienia dotyczące prywatności ciała dziecka, dobrego i złego dotyku, dobrych i złych tajemnic, ochrony i profilaktyki jako odpowiedzialności dorosłych. Rodzice otrzymali materiały dydaktyczne podnoszące kompetencje wychowawcze, a także z zakresu profilaktyki krzywdzenia dzieci.

Zachęcamy pozostałych rodziców do oglądnięcia wraz z dziećmi filmu edukacyjnego „Gadki z psem” . Link do filmu znajduje się na stronie Internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, pod informacją na temat realizowanej kampanii oraz na Facebooku Gminy Żarów.

Kierownik Ośrodka Pomocy w Żarowie informuje, że można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne.

Przypominany, że Świadczenie „500+” obowiązuje do 31 maja 2021 roku i w 2020 roku nie ma potrzeby składania ponownego wniosku na to świadczenie.

Kampania lokalna „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” otrzymał dofinansowanie w wysokości 21 645 zł na realizację projektu „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję”. Zaplanowane w projekcie działania odnoszą się do profilaktyki przemocy i zostaną przeprowadzone w formie kampanii lokalnej. Cele kampanii dotyczą przede wszystkim wyposażenia dzieci, rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania w sytuacjach, które mogą doprowadzić do wystąpienia przemocy wobec dziecka.

Szczegółowe informacje odnośnie realizowanej kampanii przedstawione są w załączonym plakacie informacyjnym oraz materiale filmowym Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „GADKI z psem”.

Link do filmu:

Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żarów został powołany zespół ds. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021-2027. Celem lokalnego zespołu jest opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żarów na lata 2021-2027 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Mieszkańcy Gminy Żarów zainteresowani udziałem w opracowaniu diagnozy problemów i potrzeb społecznych proszeni są o kontakt z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie pod numerem telefonu :74 858 07 45.

ZMIANA SYSTEMU PRACY DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że dział Świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze, świadczenie „Dobry start”, pokój nr 1, od dnia 01.08.2020 roku do 30.11.2020 roku będzie czynny od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 7-30 do 15-30, we wtorki od godziny 8 do 16.

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARÓW

Sytuacja związana z epidemią i wynikającą z niej częściową izolacją może generować rożnego rodzaju napięcia, stres, frustrację, a tym samym liczne kryzysy w rodzinach.

W sytuacjach, gdzie słyszycie Państwo lub obserwujecie niepokojące zachowania bliskich, sąsiadów, znajomych. Uwrażliwiamy Państwa szczególnie na sytuację dzieci, osób starszych lub niepełnosprawnych, bądź macie Państwo wiedzę na temat rodzin potrzebujących wsparcia lub interwencji, prosimy o przekazywanie informacji do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie.

Informacja powinna zawierać:

1. Dane rodziny, a w szczególności adres zamieszkania

2. Opis trudności/ opis sytuacji rodziny

Bez powyższych informacji nie jesteśmy wstanie podjąć działań i dotrzeć do rodzin potrzebujących pomocy.

Kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów,

tel. 74 8580 745, e-mail: ops_zarow@um.zarow.pl.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

Małgorzata Siemińska

Wniosek na 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przypomina, że w 2020 r. nie składamy ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze, tj. 500+.

Na podstawie wydanych w 2019 r. informacji wypłaty 500+ realizowane będą do dnia 31 maja 2021 r. W tym czasie wnioski o 500+ składają jedynie rodzice nowo narodzonych dzieci. Przypominamy, że w tej sytuacji wniosek o 500+ składamy tylko na nowo narodzone dziecko, gdyż na pozostałe dzieci wypłaty są realizowane na podstawie już wydanej informacji.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie składa serdeczne podziękowania Pani wolontariuszce świadczącej pomoc osobom potrzebującym, starszym, samotnym i niepełnosprawnym, którą udziela w formie zakupów, wsparcia, czy zwykłej rozmowy. Dziękuję, że tak w trudnym i niebezpiecznym okresie wyraziła Pani chęć niesienia pomocy innym.

Jednocześnie zachęcam wszystkie chętne osoby do współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarowie w ramach wolontariatu, które chcą pomóc potrzebującym w podstawowych czynnościach dnia codziennego. Osoby chętne do współpracy mogą kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej pod nr telefonu: 74 858-07-45 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz we wtorki w godz. od 8:00 do 16:00.

W związku z sytuacją wystąpienia koronowirusa, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zwraca się ze szczególnym apelem do wszystkich mieszkańców naszej gminy o objęcie, w tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególną opieką osób starszych, samotny, niepełnosprawnych. W szczególności chodzi o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie pilnych spraw urzędowych urzędowych. Zwróćmy uwagę, czy w naszym najbliższym otoczeniu nie ma osób, którym możemy pomóc.

Jednocześnie informujemy, że osoby potrzebujące pomocy mogą również kontaktować się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie pod nr tel. 74/ 858-07-45 w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:30 do 15:30 oraz we wtorki od 8:00 do 16:00.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 obsługa interesantów Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie odbywać się będzie telefonicznie, pod numerem telefonu 74 858 07 45 oraz drogą elektroniczną na adres ops_zarow@um.zarow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej Żarowie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane podjęciem współpracy w formie wolontariatu terenach miejskich i wiejskich Gminy Żarów. Opieka i pomoc nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz osobami , które zostały objęte kwarantanną.

Wszelkie informację można uzyskać pod numerem telefonu: 74 858 07 45 i drogą e-mailową na adres: ops_zarow@um.zarow.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej Żarowie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia jako opiekun osoby starszej oraz osób, które zostały poddane kwarantannie w ramach umowy zlecenie na terenach miejskich i wiejskich Gminy Żarów.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zakresie: zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację, zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem, integrację społeczną, załatwianie spraw urzędowych, usługi gospodarcze, np. sprawianie zakupów, sprzątanie, przygotowywanie bądź dostarczanie posiłków, usługi pielęgnacyjne, tj. kąpanie, ubieranie, mycie, dozowanie lekarstw, zapobieganie powstawaniu odleżyn. Usługi opiekuńcze są świadczone na terenie gminy Żarów w miejscu zamieszkania osoby starszej.
Warunkami koniecznymi są : doświadczenie w opiece nad osobami starszymi. Poszukujemy osób odpowiedzialnych, rzetelnych, empatycznych oraz dobrze zorganizowanych . Dodatkowym atutem będzie ukończony kurs „Jak opiekować się osobą starszą /niepełnosprawną w domu – aspekt praktyczny”.
Wszelkie informację udzielona są pod numerem telefonu : 74 858 07 45 i drogą e-mailową na adres: ops_zarow@um.zarow.pl.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu rozpoczyna realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019 tj. rozpowszechnianie żywności wśród najuboższych mieszkańców Gminy Żarów. Pomoc w ramach PO PŻ jest kierowana do osób, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafi do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, oraz których dochód obecnie nie przekracza 200% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż:
• 1402 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej
• 1056 zł netto w przypadku osoby w rodzinie.
W związku z powyższym pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie zakwalifikowali 310 osób z terenu Gminy Żarów, które spełniły wymogi kwalifikujące do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019.
Żywność rozpowszechniana będzie w Żarowie przy ul. Ogrodowej 6 w dniach 12.03.2020 r. lub 13.03.2020 r. w godz. 9.00 – 15.00. Po odbiór żywności należy zgłosić się z dowodem osobistym i mocnymi torbami. Żywność nie będzie wydawana osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu. Po odbiór żywności należy zgłosić się osobiście, w wyjątkowych sytuacjach żywność za imiennym upoważnieniem może zostać wydana innej osobie.

Aktualny kontakt do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego-

Oddział Koordynacji Świadczeń

1. tel. 71 701 17 17

2. osobisty: pl. Powstańców Warszawy 1, Wrocław, pok. 1105, I piętro

*kontakt telefoniczny i osobisty: poniedziałek do czwartek: od 8.30 do 14.30, piątek: od 8.30 do 12.00

*przerwa: od 11.00 do 11.15

3. Kierownik Oddziału Koordynacji Świadczeń: przyjmuje w poniedziałki i środy: od 12.00 do 14.30.

Ośrodek Pomocy Społecznej Żarowie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia jako opiekun osoby starszej w ramach umowy zlecenie na terenach wiejskich Gminy Żarów.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zakresie: zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację, zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem, integrację społeczną, załatwianie spraw urzędowych, usługi gospodarcze, np. sprawianie zakupów, sprzątanie, przygotowywanie bądź dostarczanie posiłków, usługi pielęgnacyjne, tj. kąpanie, ubieranie, mycie, dozowanie lekarstw, zapobieganie powstawaniu odleżyn. Usługi opiekuńcze są świadczone na terenie gminy Żarów w miejscu zamieszkania osoby starszej.

Warunkami koniecznymi są : doświadczenie w opiece nad osobami starszymi oraz czynne prawo jazdy. Poszukujemy osób odpowiedzialnych, rzetelnych, empatycznych oraz dobrze zorganizowanych . Dodatkowym atutem będzie ukończony kurs „Jak opiekować się osobą starszą /niepełnosprawną w domu – aspekt praktyczny”.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów lub drogą e-mailową na adres: ops_zarow@um.zarow.pl.

REHABILITACJI W WARUNKACH DOMOWYCH
Dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na terenie POWIATU ŚWIDNICKIEGO, DZIERŻONIOWSKIEGO I WAŁBRZYSKIEGO.

Informacja dla pacjentów w sprawie rejestracji skierowania na zabiegi rehabilitacji domowej : Elżbieta Szpak Koordynator Projektu – nr tel. 885 025 880 ; 74 852 28 61; email: e.szpak@marconimedica.pl, recepcja@marconimedica.pl

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).
Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:
• ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
• ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
• uszkodzeniem rdzenia kręgowego – przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
• chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołam pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
• chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
• urazami kończyn dolnych – przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
• osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.
NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.