PROFILAKTYKA

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 ustawy oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie została powołana Zarządzeniem Nr 166/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 22 października 2019 r.

ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO:

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest regulowane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 24 ustawy procedura zobowiązania podejmowana jest wobec osoby, która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje:

  • Rozkład życia rodzinnego
  • Demoralizuje nieletnich
  • Uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
  • Systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny

Etapy procedury zobowiązania do leczenia odwykowego:

1. Wszczęcie procedury (do gminnej komisji wpływa wniosek – wzór wniosku w załączeniu).

2. Zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynął wniosek i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i poddania się leczeniu odwykowemu (jeśli się zgłosi).

3. W razie potrzeby rozmowa z wnioskodawcą celem zbierania materiałów dowodowych, w tym ustalenie czy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie, jako wymagane do zobowiązania danej osoby do leczenia odwykowego.

4. Skierowanie na badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

5. Wniosek do sądu (jeśli osoba zobowiązana, mimo stwierdzenia u niej przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego wynika, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną).

6. Rozprawa sądowa i postanowienie sądu.

Ważne: Aby zobowiązać daną osobę do leczenia odwykowego, muszą wystąpić jednocześnie zarówno uzależnienie od alkoholu, jak i jedna z przesłanek wskazanych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy GKRPA mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie (Żarów, ul. Armii Krajowej 54, pokój nr 3) – do Pani Marty Łoboda – pracownika zajmującego się profilaktyką i rozwiązaniem problemów uzależnień/ przedstawiciela gminnej komisji (tel. 74 306 70 17).

LECZENIE ODWYKOWE

Leczenie odwykowe polega na uczestnictwie w psychoterapii, podczas której pacjent ma okazję dowiedzieć się na czym polega jego uzależnienie orz nabywa umiejętności radzenia sobie z głodem alkoholowym i nawrotami. Podczas terapii pacjenci uczą się jak sobie radzić z emocjami i problemami dnia codziennego bez pomocy substancji psychoaktywnych. Podstawową metodą leczenia osoby uzależnionej od alkoholu jest psychoterapia grupowa i indywidualna, prowadzona w podmiotach leczniczych. Leczenie osób uzależnionych jest bezpłatne również dla osób nieubezpieczonych.

Poza terapią w placówce lecznictwa odwykowego, pomocne może być uczestnictwo w środowisku samopomocowym (wspólnoty AA, kluby abstynenckie). W Żarowie spotkania Grupy Wsparcia AA „Maria” odbywają się w każdy czwartek o godz. 16.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, przy ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 2 – sala Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów).

Gdzie szukać pomocy?

Lista placówek leczenia odwykowego dostępna jest na stronie www.parpa.pl w zakładce placówki lecznictwa. Najbliższe placówki lecznictwa odwykowego:

  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Świdnicy, ul. Westerplatte 47, tel. 74 852 28 02
  • Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, ul. Parkowa 8 – Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, tel. 74 845 01 24
  • Centrum Terapii Uzależnień w Legnicy, ul. Powstańców Śląskich 10 – Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień, tel. 76 723 86 10
  • Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, Wybrzeże J.Conrada-Korzeniowskiego 18 – Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień tel. 71 77 66 276 / Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, tel. 71 776 62 81
  • Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi:

– Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień Legnica, ul. Chojnowska 81, tel. 76 862 39 13

– Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Złotoryi ul. Szpitalna 9, tel. 76 87 79 328

– Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych dla Uzależnionych od Alkoholu w Złotoryi ul. Szpitalna 9 tel. 76 877 93 35

MATERIAŁY PROFILAKTYCZNE