PUNKT KONSULTACYJNY

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

W Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, skierowanie do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, członków ich rodzin oraz osób współuzależnionych.

W 2020 roku dyżur pełni:

terapeuta uzależnień – poniedziałek w godz. 8.30–11.30 – wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.

psycholog – wtorek w godz. 15.00-18.00 (3x w miesiącu) – udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych, wstępna diagnoza, interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

radca prawny – czwartek w godz. 16.00–18.00 – świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie reprezentuje stron przed sądami i organami administracji publicznej.

psychoterapeuta ds. pracy z osobami w kryzysie – czwartek w godz. 15.00–18.00 (2x w miesiącu) – świadczenie poradnictwa i indywidualnych konsultacji dla osób znajdujących się w kryzysie (po traumatycznym wydarzeniu, będących w przewlekłym stresie), ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie.

terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narkotyków – pierwszy czwartek miesiąca w godz. 15.00–17.00, wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.

– specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie- wtorek w godz. 16.00 – 18.00, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

– starszy pracownik socjalny (trener treningu zastępowania agresji) – wtorek w godz. 16.00 – 18.00, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

PUNKT KONSULTACYJNY

W strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie funkcjonuje punkt konsultacyjny. Do zadań punktu, udzielającego pomocy osobom uzależnionym i członkom ich rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie, należy:

a) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu, jak i osób współuzależnionych, do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego,

b) motywowanie osób pijących ryzykownie do zmiany szkodliwego stylu picia,

c) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,

d) rozpoznanie zjawiska przemocy w rodzinie, udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy,

e) inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania przemocy w rodzinie,

f) współpraca z instytucjami pomagającymi osobom uzależnionym, ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie,

g) wspieranie działalności grup samopomocowych,

h) udzielanie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej poprzez dyżury specjalistów.

Jednocześnie informuję, iż na konsultację należy umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź telefonicznie pod nr 74 858 07 45 lub 74 306 70 17. Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację muszą zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym.