Program „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, ogłasza nabór Uczestników chętnych do skorzystania ze wsparcia w ramach usługi opieki wytchnieniowej.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE:

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach w opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub zapewnienie im czasowego zastępstwa.

ADRESACI PROGRAMU

 1. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn.zm.),
 2. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przewiduje objąć wsparciem 6 osób.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 240 godzin na osobę.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej może świadczyć osoba wskazana przez Uczestnika programu.

Osoba wskazana przez Uczestnika do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej musi posiadać:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • co najmniej 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny Uczestnika, opiekunów prawnych uczestnika lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu.

Za członków rodziny uznaje się rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuki, prawnuki, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

Okres realizacji Programu – do 31.12.2023 r.

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROGRAMIE:

Program w pierwszej kolejności adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 12268 z późn. zm), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają osoby, które przedstawią potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w skali FIM, Ośrodek zastrzega sobie możliwość kwalifikacji uczestników Programu ze względu na stan zdrowia i sytuację życiową.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 wraz z kartą pomiaru skala FIM w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie w godzinach pracy placówki do dnia 31.03.2023 r. Przed zgłoszeniem do programu, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Usługi opieki wytchnieniowej będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w Programie) na podstawie złożonych dokumentów.

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby nad którą uczestnik sprawuje opiekę
 3. Karta pomiaru skala FIM
 4. Klauzula RODO (MRiPS)
 5. Klauzula RODO (OPS)
 6. Oświadczenie Uczestnika o sprawowaniu stałej opieki nad osoba niepełnosprawną
 7. Oświadczenia Uczestnika o wyborze osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej
 8. Oświadczenie Uczestnika o niekorzystaniu przez osobę niepełnosprawną z ośrodka wsparcia

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54, 58 – 130 Żarów osobiście lub telefonicznie pod nr 74 8580745. Osoba wyznaczona do kontaktu: Kamila Dąbek – specjalista pracy socjalnej.

Dokumenty do pobrania:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz