Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że w 2024 roku zamierza kontynuować resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 w formie pobytu dziennego – maksymalna ilość godzin opieki wytchnieniowej na uczestnika programu wynosi 240 godzin w ciągu roku.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Osoby zainteresowane ww. formą pomocy prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żarowie ul. Armii Krajowej 54, 58 – 130 Żarów osobiście lub telefonicznie pod nr 74 8580745 w godz. 7.30 – 15.30. Osoba wyznaczona do kontaktu: Kamila Dąbek – specjalista pracy socjalnej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz