Lokalna kampania pn. „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie realizuje lokalną kampanię informacyjno – edukacyjną „Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym”, której celem jest m.in. zwrócenie uwagi społecznej na problemy dzieci wychowujących się w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową. Realizacja lokalnej kampanii odbywa się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022 – 2025.

Życie dziecka w rodzinie, w której ktoś nadużywa alkoholu jest związane ze stanem chronicznego napięcia i przeciążenia emocjonalnego. Bardzo często przeżywa ono strach, lęk, wstyd, gniew, smutek i upokorzenie. Jest to związane nie tylko z konkretnymi i powtarzającymi się zagrożeniami, ale także z rozpadem systemu więzi i wsparcia, który powinien istnieć w domu rodzinnym i dawać członkom rodziny poczucie bezpieczeństwa. Pod wpływem sytuacji domowych dziecko przeżywa dotkliwe cierpienia, poczucie bezsilności i bezradności oraz poczucie niesprawiedliwości i burzenia porządku osobistego. Ślady takich doświadczeń zapisują się w psychice dziecka i tworzą balast zakłócający rozwój osobisty oraz mogą wywierać negatywny wpływ na całe życie skrzywdzonej osoby.

SYNDROM DOROSŁEGO DZIECKA ALKOHOLIKA (DDA)

Konsekwencją doświadczeń wyniesionych z życia w rodzinie z problemem alkoholowym mogą być pewne utrwalone schematy zachowań i reakcji emocjonalnych, które utrudniają osiągnięcie zadowolenia i satysfakcji, a zwłaszcza nawiązywanie bliskich relacji z innymi ludźmi w dorosłym życiu. Syndrom dorosłych dzieci alkoholików (DDA) odnosi się do grupy osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, który dotyczył jednego lub obojga rodziców. Dzieci alkoholików dorastają bowiem w dysfunkcjonalnym środowisku rodzinnym, co może mieć negatywny wpływ na ich codzienne funkcjonowanie w dorosłości. 

Wśród symptomów DDA wymienia się doświadczanie różnego rodzaju trudności, takich jak m.in.:

 • tendencja do nadmiernej odpowiedzialności za inne osoby,
 • niska samoocena,
 • poczucie niskiej wartości wynikające z odrzucenia przez rodzica/rodziców z problemem alkoholowym,
 • nadmierne i częste poczucie winy,
 • obawy przed bliskością,
 • zaniedbywanie własnych potrzeb,
 • trudności z podejmowaniem decyzji,
 • trudności z zaufaniem,
 • nieumiejętność budowania bliskich relacji, 
 • silna potrzeba kontrolowania innych osób,
 • izolowanie się od innych, 
 • ukrywanie uczuć i nieumiejętność ich wyrażania, 
 • tendencja do kłamania bez przyczyny,
 • silna potrzeba akceptacji,
 • wysoki samokrytycyzm,
 • problemy z przeżywaniem radości,
 • poczucie osamotnienia. 

Trudne doświadczenia z przeszłości związane z pochodzeniem z rodziny alkoholowej mogą przysparzać cierpienie w dorosłym życiu. Osoby, które doświadczają objawów wskazujących na DDA, mogą wówczas skorzystać z pomocy psychologicznej w formie psychoterapii indywidualnej lub grupowej. 

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, skierowanie do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, członków ich rodzin oraz osób współuzależnionych.

W 2023 roku dyżur pełni:

terapeuta uzależnień – wtorek w godz. 12.00 – 15.00
psycholog – wtorek w godz. 15.00 – 18.00
radca prawny – czwartek w godz. 16.00 – 18.00
terapeuta uzależnień ds. narkomanii – pierwsza środa miesiąca w godz. 14.00 – 17.00
– specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środa w godz. 15.30 – 17.30
– specjalista pracy socjalnej (trener treningu zastępowania agresji) – wtorek w godz. 15.30 – 17.30.

Na konsultację do danego specjalisty należy umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź telefonicznie pod nr 74 306 70 17 lub 74 858 07 45. Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację muszą zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym.

DDA
DDA
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz