Oferta pracy – usługi opiekuńcze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie
poszukuje osób chętnych do podjęcia zatrudnienia na umowę zlecenie do świadczenia usług opiekuńczych.

1. Wymagania niezbędne:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c) nie była skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
d) doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie
f) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
g) praca na terenie wiejskim wymagająca dojazdów we własnym zakresie .

2. Zakres wykonywanych zadań

 • pomoc podopiecznym w codziennych czynnościach domowych (np. zakupy, sprzątanie)
 • dbanie o zdrowie i higienę osobistą podopiecznego,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań,
 • kontakt z różnego rodzaju instytucjami celem rozwiązania pojawiających się życiowym problemów.

3. Informacja o warunkach pracy :

 • umowa zlecenie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w siedzibie Ośrodka
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
ul. Armii Krajowej 54, 58 – 130 Żarów
Tel. 74 8 580 745

Klauzula informacyjna do celów rekrutacji pracowników

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie,
  ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. Po ustaniu procesu rekrutacji:
 • w stosunku do osób niezatrudnionych dane osobowe będą usuwane bądź za zgodą osoby kandydującej wykorzystane w celu przyszłych rekrutacji,
 • w przypadku osób zatrudnionych trafią do teczek akt osobowych i przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych mogą być przez pracodawcę przetwarzane przez okres konieczny dla wykonania zawieranej
  z pracownikiem umowy, a po jej rozwiązaniu w celu ochrony przed mogącymi się pojawić roszczeniami).
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz