KAMPANIA LOKALNA „NARKOTYKI – REAGUJ ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO”

ASPEKT PRAWNY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie rozpoczął realizację lokalnej kampanii edukacyjno – informacyjnej, której celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców Gminy Żarów na temat narkotyków i narkomanii oraz poszerzenie wiedzy rodziców, kadry pedagogicznej i przedstawicieli instytucji, którzy na co dzień w swojej pracy mają kontakt z osobami zażywającymi narkotyki i uzależnionymi od narkotyków. Kampania realizowana jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na lata 2022 – 2025.

NARKOTYKI – ASPEKT PRAWNY

Narkotyki nazywane są najczęściej substancjami psychoaktywnymi ponieważ wszystkie te środki, wpływając na ośrodkowy układ nerwowy, oddziałują na psychikę człowieka. W zależności od rodzaju narkotyku powodują one zmianę nastroju, myślenia, zachowania itp.

Dokumentem prawnym dotyczącym zjawiska narkomanii jest ustawa z dnia 29 lipca 2025 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zgodnie z którą:

  • posiadanie narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3,
  • posiadanie znacznej ilości narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat,
  • produkcja narkotyków zagrożona jest karą pozbawienia wolności do lat 3 (w przypadku produkcji dużej ilości narkotyków przestępstwo zagrożone jest grzywną i karą pozbawienia wolności od lat 3 do 20),
  • handel narkotykami podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat,
  • udzielenie lub nakłanianie do użycia narkotyków zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że jeżeli przedmiotem posiadania są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

LECZENIE W TRYBIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

Kwestie dotyczące leczenia osób uzależnionych od narkotyków zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Zgodnie z treścią art. 26 ustawy, leczenie osoby uzależnionej prowadzi podmiot leczniczy lub lekarz wykonujący zawód w ramach praktyki lekarskiej. Rehabilitację osoby uzależnionej może prowadzić lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie psychiatrii oraz osoba posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień lub certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Za powyższe świadczenia udzielane osobie uzależnionej niezależnie od jej miejsca zamieszkania nie pobiera się opłaty od tej osoby.

Zasadą jest, iż podjęcie leczenia, rehabilitacji lub reintegracji osób uzależnionych jest dobrowolne, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zasada dobrowolności podjęcia leczenia na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest ograniczana w dwóch przypadkach:

  • osób niepełnoletnich (art. 30 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii) – stosownie do treści art. 30 sąd rodzinny może skierować niepełnoletnią osobę uzależnioną na przymusowe leczenie i rehabilitację na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub faktycznego opiekuna albo z urzędu. Czas przymusowego leczenia i rehabilitacji nie jest określany z góry, przy czym nie może on być dłuższy niż dwa lata. W przypadku osiągnięcia przez osobę uzależnioną pełnoletności przed ukończeniem leczenia i rehabilitacji, sąd rodzinny może je przedłużyć na czas niezbędny do osiągnięcia celu leczenia i rehabilitacji, jednakże łącznie nie dłużej niż do dwóch lat.
  • osób uzależnionych skazanych za przestępstwo pozostające w związku z używaniem środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej (art. 71 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz