PODZIĘKOWANIA DLA FUNDACJI BABCIA I DZIADEK

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania dla Fundacji Babcia i Dziadek w Żarowie, Państwu Stanisławowi i Beacie Łukaszów oraz wszystkim osobom zaangażowanym w bezpłatne przygotowanie i dostarczenie posiłków regeneracyjnych do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.Dzięki Państwa hojności serca, chęci dzielenia się z innymi co dzień prawie 50 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymuje ciepłe posiłki. Jest to dla nas nieoceniona pomoc i wsparcie, szczególnie w tym trudnym czasie, czasie pandemii. Serdecznie dziękując liczymy na dalszą, owocną współpracę.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

ABY PICIE ALKOHOLU NIE STAŁO SIĘ PROBLEMEM..

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie jest realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów. Jednym z zadań Programu jest podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. Działania te mają na celu wzmocnienie skuteczności lokalnej polityki wobec alkoholu, bowiem systematyczne edukowanie stanowi ważny element profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie.

Alkohol etylowy zawarty we wszystkich napojach alkoholowych: piwie, winie, wódce, jest substancją psychoaktywną, mającą zdolność szybkiego przenikania do układu nerwowego i wywoływania zmian, których rodzaj i nasilenie zależą od poziomu jego stężenia we krwi.

Alkohol:

– zaburza realną ocenę własnych możliwości i ograniczeń,

– powoduje zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej,

– obniża sprawność intelektualną,

– powoduje przeżywanie gwałtownych i nieoczekiwanych emocji (np. złość, pożądanie, rozpacz) i skutkuje skłonnością do zachowań hałaśliwych, wulgarnych, agresywnych i autoagresywnych.

– ma szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka.

WZORY SPOŻYWANIA ALKOHOLU:

Wyróżnia się trzy podstawowe wzory spożywania alkoholu, wykraczające poza granice bezpiecznego picia:

1. Ryzykowne spożywanie alkoholu to picie nadmiernych ilości alkoholu (jednorazowo i łącznie w określonym czasie) nie pociągające za sobą aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym można oczekiwać, że konsekwencje te pojawią się, o ile obecny wzór picia nie zostanie zmieniony.

2. Picie szkodliwe to taki wzór picia, który ich powoduje szkody zdrowotne, fizyczne bądź psychiczne, ale również psychologiczne i społeczne, przy czym nie występuje uzależnienie od alkoholu.

3. Uzależnienie od alkoholu jest następstwem długotrwałego szkodliwego spożywania alkoholu, „koncentracja życia wokół picia”. Osoba uzależniona odczuwa silne pragnienie spożywania alkoholu. Ma trudności z kontrolowaniem zachowań związanych z piciem i kontynuuje picie pomimo świadomości szkód, jakie ono wywołuje. Przerwanie picia lub gwałtowne zmniejszenie dawki alkoholu powoduje szereg dolegliwości o charakterze somatycznym i psychicznym.

Aby sprawdzić swój aktualny wzór spożywania alkoholu należy dokonać analizy sygnałów ostrzegawczych.

JAK OCENIĆ SWOJE PICIE – ANALIZA SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH:

Zmiany wzoru spożywania alkoholu w kierunku zwiększającym ryzyko szkód zwiastuje szereg sygnałów ostrzegawczych:

– zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu, pojawia się coraz więcej okazji do picia, wzrasta ilość alkoholu wypijanego jednorazowe,. tygodniowa, coraz częściej picie kończy się złym samopoczuciem,

– zmienia się funkcja picia i rola alkoholu w życiu, picie nie jest już tylko elementem urozmaicenia spotkań towarzyskich, staje się „lekarstwem” na stres, smutek, samotność, lęk,

– postępuje przywiązanie do sytuacji picia, narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, niepokój w sytuacji niemożności napicia się,

– alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach np. okres ciąży, prowadzenie pojazdów itp.

– nasilają się incydenty upojenia, stany zatrucia alkoholem,

– używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klinowanie),

– pojawiają się trudności w przypomnieniu sobie, co się działo poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem („urwane filmy”),

– picie jest kontynuowane pomimo, że rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu: zdrowotne (wypadki, schorzenia wynikające z picia), społeczne (kłótnie z bliskimi, agresja, zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, pogorszenie relacji), psychologiczne (obniżenie nastroju, stany napięcia, kłopoty z kontrolowanie emocji).

Do oceny aktualnego wzoru spożywania alkoholu pomocny może okazać się test AUDIT, opracowany przez WHO – ulotki „Pijesz alkohol? Oceń ryzyko”, zawierające Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych z Piciem Alkoholu dostępne są w siedzibie OPS w Żarowie.

PAMIĘTAJ, ŻE ZAWSZE MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z POMOCY SPECJALISTY, KTÓRY ZDIAGNOZUJE TWÓJ PROBLEM. W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻAROWIE, PRZYJMUJE TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ – PRZYJDŹ – NIE ZWLEKAJ!

Źródło: Poza granicami bezpiecznego picia – picie ryzykowne, szkodliwe i uzależnienie od alkoholu. Jadwiga Fudała

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 ustawy oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarowie została powołana Zarządzeniem Nr 166/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 22 października 2019 r.

ZOBOWIĄZANIE DO LECZENIA ODWYKOWEGO:

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest regulowane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z art. 24 ustawy procedura zobowiązania podejmowana jest wobec osoby, która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje:

  • Rozkład życia rodzinnego
  • Demoralizuje nieletnich
  • Uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
  • Systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny

Etapy procedury zobowiązania do leczenia odwykowego:

1. Wszczęcie procedury (do gminnej komisji wpływa wniosek – wzór wniosku w załączeniu).

2. Zaproszenie na rozmowę osoby, co do której wpłynął wniosek i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i poddania się leczeniu odwykowemu (jeśli się zgłosi).

3. W razie potrzeby rozmowa z wnioskodawcą/ świadkiem celem zbierania materiałów dowodowych, w tym ustalenie czy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie, jako wymagane do zobowiązania danej osoby do leczenia odwykowego.

4. Skierowanie na badanie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

5. Wniosek do sądu (jeśli osoba zobowiązana, mimo stwierdzenia u niej przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego wynika, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną).

6. Rozprawa sądowa i postanowienie sądu.

Ważne: Aby zobowiązać daną osobę do leczenia odwykowego, muszą wystąpić jednocześnie zarówno uzależnienie od alkoholu, jak i jedna z przesłanek wskazanych w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy GKRPA mogą zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie (Żarów, ul. Armii Krajowej 54, pokój nr 3) – do Pani Marty Łoboda – pracownika zajmującego się profilaktyką i rozwiązaniem problemów uzależnień/ przedstawiciela gminnej komisji (tel. 74 306 70 17).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kampania lokalna „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję”

W okresie październik – listopad 2020 r. w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie oraz w oddziałach przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zastrużu oraz przy Szkole Podstawowej w Mrowinach odbyły się zajęcia profilaktyczne z dziećmi w ramach programu osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Zajęcia edukacyjne dla dzieci to propozycja z zakresu profilaktyki uniwersalnej, gdzie głównym celem jest wczesne rozpoznanie przez same dzieci trudnych, zagrażających sytuacji i reagowania na nie. Zajęcia profilaktyczne nie dają gwarancji ochrony dziecka przed krzywdzeniem, stają się jednak okazją do wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania. Ważnym aspektem jest to, by dzieci zwracały się do dorosłych o pomoc i umiały mówić o trudnej dla nich sytuacji na jak najwcześniejszym etapie.

Spotkania obejmowały pięć bloków tematycznych dotyczącychemocji, bezpiecznych zasady, czyli jak i gdzie szukać pomocy, rozróżniania dobrego i złego dotyku, granic i prywatność własnego ciała oraz rozpoznawania dobrych i złych tajemnic.

Podczas zajęć przedszkolaki znakomicie rozpoznawały sytuacje zagrażające oraz stosowały bezpieczne zasady. Bezpieczne zasady składają się z trzech kroków. Pierwszy krok to głośno powiedzieć „nie”, drugi krok szybko odejść, trzeci krok – powiedzieć komuś dorosłemu o tym, co się stało.

Tematem ważnym, przypominanym dzieciom na każdych zajęciach było rozpoznanie i zwrócenie się o pomoc do osoby zaufanej. Przedszkolaki malowały osoby z bliskiego otoczenia – mamę, tatę, babcię, dziadka, panią z przedszkola, czasem rodzeństwo, które w ich ocenie są osobami zaufanymi. Stworzyły drzewo osób zaufanych.

Zdjęcie drzewa osób zaufanych

Realizatorki zajęć profilaktycznych – Teresa Borowiec i Kamila Dąbek przekazały dzieciom wiedzę, że ich ciało jest ich własnością oraz że nikt nie ma prawa zmuszać je do czynności powodujących dyskomfort, smutek, strach. Przedszkolaki po zakończeniu zajęć nauczyły się co to są miejsca intymne, a także, że nikt nie ma prawa ich bić i stosować zachowań, które im się nie podobają.

W czasie zajęć przedszkolaki uczyły się i poznawały nowe umiejętności wraz z postaciami: Minką i Humorkiem, którzy towarzyszyli podczas wspólnych zabaw, opowiadali historię i wspólnie z dziećmi uczyli się o bezpiecznych zasadach.

Na koniec spotkań przedszkolaki uczestniczący w zajęciach otrzymali zabawkę edukacyjną, która ma im przypominać o zasadach jakie poznały podczas zajęć.

Zajęcia prowadzone w oparciu o scenariusz „Chronimy dzieci” opracowany przez fundację Dajemy dzieciom siłę. Podczas zajęć wykorzystano film edukacyjny pn. Gadki z psem (źródło Fundacja dajemy dzieciom siłę)

Raport z realizacji lokalnej kampanii pn. „Bezpieczne dzieci – wiem, rozmawiam, reaguję”

w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem głównym projektu było podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy. Cele szczegółowe dotyczyły wyposażenia dzieci, rodziców i nauczycieli w wiedzę i umiejętności rozpoznawania zagrożenia oraz skutecznego reagowania w sytuacjach, które mogą doprowadzić do wystąpienia przemocy i wykorzystania seksualnego dziecka.

W załączniku tabela dotyczącą raportu realizacji lokalnej kampanii pn „Bezpieczne dzieci- wiem, rozmawiam, reaguje”

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Profilaktyczny początek roku z Kalendarzem Ucznia!

W najbliższych dniach do szkół z terenu Gminy Żarów, tradycyjnie już, trafi Kalendarz Ucznia na 2021 rok, zawierający treści profilaktyczne. Kalendarz stanowi ważny element Turnieju Wiedzy o Zagrożeniach i Bezpieczeństwie, którego założenia obejmuję przede wszystkim kształtowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań minimalizujących lub chroniących przed negatywnym oddziaływaniem substancji psychoaktywnych, a także przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych, prewencji oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym roku temat przewodni Kalendarza Ucznia dotyczy skutków sięgania po alkohol. Uczniowie dowiedzą jaki jest wpływ alkoholu na organizm człowieka, jego myśli, uczucia i kontakty z innymi ludźmi, a także dlaczego alkohol jest niebezpieczny dla młodych osób. Kalendarz rozpowszechniony zostanie wśród blisko 800 uczniów z placówek oświatowych z terenu gminy. W Kalendarzu zostały zamieszczone rysunki o tematyce profilaktycznej, wykonane przez uczniów z żarowskich szkół i przedszkola. Każdy miesiąc opatrzony jest innym hasłem profilaktycznym np. kwiecień – „Bądź widoczny na drodze. Bez odblasku o zmroku nie rób nawet kroku!”, sierpień „Używki niszczą Twoje życie. Nie daj się wciągnąć!”. Osoby, których prace zostały zawarte w Kalendarzu Ucznia, otrzymają nagrody rzeczowe, są to: Elena Mision, Aleksandra Zagała, Laila Fajdek, Zuzanna Bryła, Anna Bąkowska, Zuzanna Anusz, Anna Cichecka, Anna Paszkiewicz, Angelika Kołodziejczyk, Gabriel Wąs, Zofia Górka, Wiktoria Gackowska, Hanna Dziurdzia, Olga Nowak, Amelia Jurkowska, Hanna Anusz.

Kalendarz powstał dzięki zaangażowaniu w jego realizację Pani Iwony Nieradki i Pani Edyty Cicheckiej – nauczycielek ze Szkoły Podstawowej w Żarowie, za co serdecznie dziękujemy. Sfinansowany został z budżetu Gminy Żarów, ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2020 rok.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Świadczenia 500 plus

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie informuje, że nowe wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus można składać już od 1 lutego, jeśli zamierzamy to zrobić drogą elektroniczną (za pomocą bankowości elektronicznej oraz platformy ePUAP i emp@tia) i od 1 kwietnia tradycyjnie, osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

#SZCZEPIMY SIĘ

SZCZEPIMY SIĘ

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. realizacji świadczeń wychowawczych.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : referent ds. realizacji świadczeń wychowawczych.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych do 22 stycznia 2021r., w siedzibie Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów. Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://opszarow.bipstrona.pl/) oraz a także w BIP-ie Urzędu Miejskiego (htpp://bip.um.zarow.pl/).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE W 2021 ROKU

Informuję, iż w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie prowadzone jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne, skierowanie do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Żarów, a w szczególności do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, uzależnionych bądź zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, członków ich rodzin oraz osób współuzależnionych.

W 2021 roku dyżur pełni:

terapeuta uzależnień – poniedziałek w godz. 8.30 – 11.30 (3x w miesiącu) – wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.

psycholog – wtorek w godz. 15.00 – 18.00 (3x w miesiącu) – udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych, wstępna diagnoza, interwencja kryzysowa, terapia krótkoterminowa, praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

radca prawny – czwartek w godz. 16.00 – 18.00 – świadczenie poradnictwa oraz konsultacji indywidualnych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Radca prawny w ramach konsultacji nie pisze pism procesowych ani nie reprezentuje stron przed sądami i organami administracji publicznej.

psychoterapeuta ds. pracy z osobami w kryzysie – środa w godz. 15.00 – 18.00 (2x w miesiącu) – świadczenie poradnictwa i indywidualnych konsultacji dla osób znajdujących się w kryzysie (po traumatycznym wydarzeniu, będących w przewlekłym stresie), ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym lub przemocą w rodzinie.

terapeuta uzależnień w zakresie uzależnienia od narkotyków – pierwsza środa miesiąca w godz. 15.00 – 17.00, wstępna diagnoza, udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków i zagrożonych uzależnieniem, wstępna diagnoza, pomoc osobom współuzależnionym, konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.

– specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie- środa w godz. 15.30 – 17.30, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

– starszy pracownik socjalny (trener treningu zastępowania agresji) – wtorek w godz. 15.30 – 17.30, prowadzenie indywidualnych konsultacji dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jednocześnie informuję, iż na konsultację należy umówić się osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54 (pokój nr 3) bądź telefonicznie pod nr 748580745 lub 743067017. Osoby niepełnoletnie na pierwszą konsultację muszą zgłosić się z rodzicem/opiekunem prawnym.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

W czwartek, 31 grudnia 2020r. w Sylwestra Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie czynny będzie w godzinach 7.30-13.00.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz