Zaproszenie do współpracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie
w zakresie poradnictwa specjalistycznego świadczonego w roku 2024 zaprasza do współpracy(*):

 • radcę prawnego
 • psychologa
 • terapeutę uzależnień
 • terapeutę uzależnień specjalizującego się w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków
  (*) osoba może prowadzić własną działalność gospodarczą

I. PORADNICTWO PRAWNE

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • staż pracy min. 5 lat w zakresie poradnictwa prawnego

2. Wymagania dodatkowe:

 • współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania porad prawnych wobec mieszkańców

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • poradnictwo oraz konsultacje indywidualne w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy, skierowane do mieszkańców Gminy Żarów, zwłaszcza do osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy domowej, w zależności od zgłaszanych potrzeb w ramach pełnionego dyżuru

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
e) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność) – dopuszcza się kserokopię zaświadczenia (za zgodność z oryginałem)
f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi,

5. Warunki współpracy: umowa cywilno – prawna (zakres godzinowy 8 h miesięcznie)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO PRAWNE” do dnia 20 grudnia 2023 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu prowadzonego naboru na poradnictwo specjalistyczne (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą”.

II. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe psychologiczne
 • staż pracy jako psycholog min. 5 lat

2. Wymagania dodatkowe:

 • współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania konsultacji psychologicznych wobec mieszkańców (konsultacje skierowane do dorosłych osób oraz dzieci),

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji psychologicznych, skierowanych do mieszkańców Gminy Żarów, zwłaszcza do osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocy domowej,
 • wstępna diagnoza,
 • terapia krótkoterminowa,
 • interwencja kryzysowa,
 • praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi,
f) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność) – dopuszcza się kserokopię zaświadczenia (za zgodność z oryginałem)

5. Warunki współpracy: umowa cywilno – prawna (zakres godzinowy 12 h miesięcznie)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE” do dnia 20 grudnia 2023 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu prowadzonego naboru na poradnictwo specjalistyczne (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą”.

III. PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE

 1. Terapeuta uzależnień

1. Wymagania niezbędne:

 • osoba posiadająca certyfikat specjalisty terapii uzależnień/ instruktora terapii uzależnień lub mająca status „osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnieńlub osoby ubiegającej się o otrzymanie certyfikatu instruktora terapii uzależnień” *, oraz posiadająca minimum 2 – letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz rodzinami osób uzależnionych

* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2019r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz .U. 2019 poz.1285)

2. Wymagania dodatkowe:

 • współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania konsultacji terapeutycznych wobec osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin
 • ukończenie szkoły/studium psychoterapii uzależnień

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym, w tym uzależnionych od alkoholu,
 • wstępna diagnoza,
 • pomoc osobom współuzależnionym,
 • konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi
f) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność) – dopuszcza się kserokopię zaświadczenia (za zgodność z oryginałem)

5. Warunki współpracy: umowa cywilno – prawna:

– zakres godzinowy 12 h miesięcznie – poradnictwo w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie

– zakres godzinowy 12 h miesięcznie – poradnictwo w Domu Pomocy Społecznej w Żarowie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE – ALKOHOLIZM” do dnia 20 grudnia 2023 do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu prowadzonego naboru na poradnictwo specjalistyczne (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą”.

B. Terapeuta uzależnień w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków

1. Wymagania niezbędne:

 • certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień bądź instruktora terapii uzależnień
 • staż pracy jako terapeuta uzależnień w zakresie pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków min. 5 lat

2. Wymagania dodatkowe:

 • współpraca z ośrodkami interwencji kryzysowej, punktami konsultacyjnymi bądź ośrodkami pomocy społecznej w zakresie udzielania konsultacji terapeutycznych wobec osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • udzielanie poradnictwa i indywidualnych konsultacji terapeutycznych dla osób używających narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin,
 • wstępna diagnoza,
 • pomoc osobom współuzależnionym,
 • konsultacje dla rodzin osób uzależnionych.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności,
d) oferta zawierająca stawkę za godzinę zegarową pełnionego dyżuru (wzór oferty w załączeniu)
e) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usługi
f) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dotyczy osób prowadzących działalność) – dopuszcza się kserokopię zaświadczenia (za zgodność z oryginałem)

5. Warunki współpracy: umowa cywilno – prawna (dyżur 3 godz. w miesiącu)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr 3) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów, z dopiskiem „PORADNICTWO TERAPEUTYCZNE – NARKOMANIA” do dnia 20 grudnia 2023 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu prowadzonego naboru na poradnictwo specjalistyczne (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie i dobrowolnie oraz, że są one zgodne z prawdą”.

OFERTA CENOWA

poradnictwo specjalistyczne w 2024 roku

Dotyczy: …………………………………………………………………………………………… (wpisać rodzaj poradnictwa)

1. Wykonawca

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….

Nr Telefonu: ……………………………………………………………………………………………..

PESEL: ………………………………………………………………………………………………………

NIP: …………………………………………………………………………………………………………..

Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena brutto: ………………….. zł/ za 1 godzinę dyżuru

PROPONOWANY DZIEŃ DYŻURU: ……………………………………….. w godz. …………………………………

………………………………., dnia ………………….. …………………………………………….

podpis osoby upoważnionej

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz